ร่วมงานกับเรา

รับสมัคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี(เกี่ยวกับก่อสร้างพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟออฟฟิศได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 • ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน มีใจรักการเรียนรู้
รับ 2 อัตรา
รายละเอียดงาน
 • คำนวณยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • จัดทำการสั่งซื้อและติดตามการส่งมอบ
 • รับผิดชอบการรับเข้าสินค้า
 • ติดตามรวบรวมและควบคุมยอด
 • จัดหาผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพ
 • บันทึกและควบคุมการเข้า-ออก ของบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน
 • รวบรวมยอดสั่งซื้อของแต่ละเดือน ทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
สวัสดิการ
 • ค่าโอที
 • ที่พัก กรณีเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด
 • โบนัสประจำปี
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมาย

รับสมัคร

ตำแหน่ง โฟร์แมนสำรวจ/วิศวกรโยธา,วิศวกรประเมินราคา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาโยธา , ก่อสร้าง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
 • รักในสายงานที่ทำ
 • เขียนและแก้ไขแบบ AutoCAD , Sketchup ได้บ้าง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
รับหลายอัตรา
รายละเอียดงาน
 • ควบคุมงานภาคสนาม
 • ถอดวัสดุปริมาณ / สั่งวัสดุอุปกรณ์เข้าทำงาน
 • วางแบบงานก่อสร้าง
 • ตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง
 • แก้ไขปัญหาหน้างานได้
 • ประสานงาน วางแผนงานกับทีมงาน ช่าง และ สตาฟ
สวัสดิการ
 • ค่าโอที
 • ที่พัก กรณีเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด
 • โบนัสประจำปี
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมาย

รับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ6ล้อ/แม็คโคร

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถ6ล้อและแม็คโคร
 • สามารถสื่อสารกับลูกค้าเข้าใจ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และสามารถรักษาทรัพย์สินบริษัทได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก ท.2
 • สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่เกิดขึ้นกับรถได้
รับหลายอัตรา
รายละเอียดงาน
 • ขับรถรับ – ส่งสินค้า ของบริษัท
 • ขับรถแม็คโคร
 • รับผิดชอบ ดูแล เตรียมความพร้อมของรถ
สวัสดิการ
 • ค่าเที่ยววิ่งรถ
 • โบนัสประจำปี
 • ค่าโอที
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมาย

รับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถวางแผนงานได้ตามที่เป้าหมายกำหนด
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี
รับ 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
 • สรรหาบุคคล , สัมภาษณ์เบื้องต้น /ปฐมนิเทศก่อนเริ่มงาน
 • ทำเงินเดือน
 • ทำประกันสังคม และแรงงานต่างด้าว
 • ทำเอกสารเบิกจ่ายประจำเดือน
 • อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สวัสดิการ
 • ค่าโอที
 • โบนัสประจำปี
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมาย

รับสมัคร

ตำแหน่ง กรรมกร / ช่างทั่วไป

คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความรับผิดชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
รับหลายอัตรา
รายละเอียดงาน
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • ค่าโอที
 • โบนัสประจำปี
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมาย